ПЕТРОПАВЛ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

HUMANITARIAN-TECHNICAL COLLEGE OF PETROPAVLOVSK

Кәсіптік-техникалық білім беруі | Профессионально-техническое образование | Vocational-technical education

Гуманитарлық-техникалық колледжі сайтына қош келдіңіздер !

Добро пожаловать на сайт гуманитарно-технического колледжа !

Welcome to the website of Humanitarian-technical college !


Колледж директорының
сәлем жолдауы

Гуманитарлық-техникалық колледжі (ГТК) (бұрынғы механикалық техникум) - Солтүстік Қазақстан облысы және Петропавл қаласының көне және танымал кәсіби- техникалық білім беру ұйымдарының бірі. 88 жыл аралығында 60 мыңнан астам мамандар даярлап шығарды. Колледж көпке дейін бұрынғы КСРО аумағында және Қазақстан Республикасында таңдаулы оқу орындарының бірі ретінде танылып келді. 2008 жылы колледж батысеуропа университеттері қауымдастығы Вена қаласында «Еуропалық сапа» белгісімен марапатталды. 2017 жылы ақпан айында колледж жақсы жетістіктермен мемлекеттік аттестациядан өтті. Оқытушылар құрамының жоғары кәсібилігі, республикада материалдық-техникалық базасы бірден-бір үздік деп танылатын мәртебесі колледжді республиканың білім беру кеңістігінде жетекші орынға шығарды. Колледж студенттері тек оқу процесімен шектеліп қоймайды, сондай-ақ біздің команда спортсмендері республикалық сайыстар мен турнирлерге қатысады, облыстық және республикалық құрама командаларына кіреді. Осы жетістіктер көптеген жылдар ішінде тек қана облыс және қала мектептерінің оқушыларын ғана емес, сонымен қатар республиканың және жақын орналасқан шетел оқушыларын өзіне тартады.


СІЗДЕРДІ КҮТЕМІЗ


құрметпен,
ГТК директоры,
кандидат педагогических наук,
ғылым академиясының мүше-корреспонденті,
профессор -
Александр Андреевич Мерк


Приветствие
директора колледжа

Гуманитарно-технический колледж (ГТК) (бывший механический техникум) – одно из старейших и известнейших профессионально-технических организаций образования Северо-казахстанской области и города Петропавловска. За 88 лет существования колледжа было подготовлено и выпущено более 60 тысяч специалистов. Колледж длительное время признавался лучшим в масштабе СССР и в Казахстане. В 2008 году Ассоциацией западноевропейских университетов в Вене колледж награжден знаком «Европейское качество». В 2017 году колледж успешно прошёл государственную аттестацию. Высокий профессионализм преподавательского состава, одна из лучших в республике материально-техническая база вывели колледж на ведущие позиции в образовательном пространстве республики. Студенты колледжа не замыкаются только в учебном процессе, спортсмены наших команд участвуют в республиканских соревнованиях и турнирах, входят в состав областных и республиканских сборных. Именно это и привлекает к нам уже на протяжении многих лет учащихся школ не только города и области, но и других регионов республики и ближнего зарубежья.


ЖДЁМ ВАС


с уважением,
директор ГТК,
кандидат педагогических наук,
член-корреспондент академии наук РК,
профессор -
Александр Андреевич Мерк


The Head’s the college
greeting

Humanitarian-technical college (HTC) (mechanical training school in past) is one of the oldest and the most famous professional-technical education organizations of the North-Kazakhstan region and Petropavlovsk city. For 88 years college has prepared more than 60 thousand specialists. For a long time college was recognized as the best educational organization in the scale of the USSR and in Kazakhstan. In 2008 the Association of European universities in Vienna has awarded college the sign. European quality. In February 2017 college successfully passed the state certification. High professionalism of the teaching staff, one the best material-technical basis in the republic has brought college to a leading position in the educational space of our republic. Students of the college are not confined only in the educational process, sportsmen of our teams participate in national competitions and tournaments being a part of the regional and national teams. That’s why it attracts to us many students not only of city schools and schools of a region but also the other regions of the country and abroad.


WE ARE WAITING FOR YOU


respectally yours,
the Head of the college,
the candidate of pedagogical sciences,
the member of the Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, Professor -
Alexander Andreevich Merk